.:: నా గురుంచి నేను ! ::.


AISF కార్యకలాపాల్లో, రాజకీయ పాఠశాలల్లో పాల్గొన్నాను. ఊహ వచ్చినప్పటి నుండి సిపిఐ ఉద్యమాలు, సాహిత్యం, పత్రికల ప్రభావం ఎక్కువ.

Read more...

Bathula VV Apparao

mirchee--ayidu talalatho aalochinchi ammani srushtinchaadu brahma. ika jagam ninda janam.

No comments

మిర్చీ--అయిదు తలలతో ఆలోచించి ఆమ్మని సృష్టించాడు బ్రహ్మ. ఇక జగం నిండా జనం.

 

 

 
No comments :

Post a Comment

Location

Contact Me

Feel free to reach me for any information

Address
7/705 Anandini, Divya Sri Sakthi Apts, Mayuri Nagar, Opp. Bus Body Building, Miyapur, Hyderabad 49.

.