.:: నా గురుంచి నేను ! ::.


AISF కార్యకలాపాల్లో, రాజకీయ పాఠశాలల్లో పాల్గొన్నాను. ఊహ వచ్చినప్పటి నుండి సిపిఐ ఉద్యమాలు, సాహిత్యం, పత్రికల ప్రభావం ఎక్కువ.

Read more...

Bathula VV Apparao

mirchee--ammaa, kanakadurgammaa, nuvve maaku raksha, neeku policelu raksha (dongalu padda sanghatana maruvaleka)

No comments

మిర్చీ—అమ్మా కనక దుర్గమ్మా, నువ్వే మాకు రక్ష, నీకు పోలీసులు రక్ష, (దొంగలు పడ్డ సంఘటన మరవలేక)

 
No comments :

Post a Comment

Location

Contact Me

Feel free to reach me for any information

Address
7/705 Anandini, Divya Sri Sakthi Apts, Mayuri Nagar, Opp. Bus Body Building, Miyapur, Hyderabad 49.

.