.:: నా గురుంచి నేను ! ::.


AISF కార్యకలాపాల్లో, రాజకీయ పాఠశాలల్లో పాల్గొన్నాను. ఊహ వచ్చినప్పటి నుండి సిపిఐ ఉద్యమాలు, సాహిత్యం, పత్రికల ప్రభావం ఎక్కువ.

Read more...

Bathula VV Apparao

amma gruha daivam, naanna baahya daivam. (ammadi inti pattu, naannadi bayati pattu).

No comments

అమ్మ గృహ దైవం, నాన్న బాహ్య దైవం. (అమ్మది ఇంటిపట్టు, నాన్నది  బయటి పట్టు)

 

 

 

 
No comments :

Post a Comment

Location

Contact Me

Feel free to reach me for any information

Address
7/705 Anandini, Divya Sri Sakthi Apts, Mayuri Nagar, Opp. Bus Body Building, Miyapur, Hyderabad 49.

.